Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

  Số trang: 36tr

  Giá tiền: 7.000đ

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 12-1 đến ngày 19-1-2011, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011).
  Cương lĩnh (Bổ sung, phát triển năm 2011), đã kế thừa những quan điểm, tư tưởng của Cương lĩnh 1991 vẫn còn nguyên giá trị; bám sát thực tiễn của đất nước và của thời đại, bổ sung, phát triển nội dung quan trọng về những định hướng lớn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, về hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng.
  Nhằm phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu, nghiên cứu của các cấp, các ngành, các địa phương; của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản toàn văn Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) thành sách.
  Nội dung của Cương lĩnh gồm bốn phần:
  Phần I: Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm
  Phần II: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
  Phần III: Những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại
  Phần IV: Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Thị Minh; TS. Nguyễn Thị Tố Uyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 187.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Dũng – TS. Lê Mậu Nhiệm (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, TS. Vũ Văn Hậu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Vũ Thanh Sơn và TS. Nguyễn Văn Tuân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 248.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
  Giá tiền: 121.000 đ