Học thuyết Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - những giá trị vĩnh hằng

Học thuyết Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - những giá trị vĩnh hằng
Tác giả: Nguyễn Bá Dương
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thiết thực kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1980 – 19-5-2011), 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2011), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cho ra mắt độc giả cuốn sách Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - những giá trị vĩnh hằng, do PGS, TS. NGƯT. Nguyễn Bá Dương biên soạn.

  Nội dung trong cuốn sách được trình bày theo lôgíc của lịch sử, nêu rõ những giá trị và ý nghĩa khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, vạch trần những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch; chứng minh tính tất yếu lịch sử và quy luật phát triển khách quan của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới; giá trị và ý nghĩa của chủ nghĩa Mác - Lênin trong lịch sử văn minh nhân loại, thế giới đương đại và được khẳng định qua thực tiễn cách mạng Việt Nam.

  Theo tác giả, thắng lợi của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, của Cách mạng tháng Tám, của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như thành công của công cuộc đổi mới đất nước trong 25 năm qua, trước hết là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là minh chứng sinh động nhất về sức sống trường tồn của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì lẽ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng.

  Trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải đồng thời gắn với cuộc đấu tranh phòng, chống bệnh cá nhân chủ nghĩa. Bởi vì, căn bệnh này đẻ ra các thói hư, tật xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, hèn nhát, lãng phí, tham ô... Và chính căn bệnh này, không chỉ gây nguy hại, làm thoái hóa, biến chất con người và tổ chức, làm cho Đảng ta suy yếu, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng mà còn dẫn đến tình trạng khinh thường lý luận, phai nhạt lý tưởng, xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Thông qua nội dung cuốn sách, tác giả tin tưởng: nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau như một, đều nhất quán, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn. Với những thành tựu đã đạt được trong thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nhất định sẽ thành công, uy tín của nước ta đã, đang và sẽ tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế.

  Với gần 400 trang sách, nội dung cuốn sách gồm bốn phần. Phần thứ nhất: Giá trị và ý nghĩa khoa học cách mạng của học thuyết Mác. Phần thứ hai: V.I. Lênin bảo vệ và phát triển sáng tạo học thuyết Mác trong thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản. Phần thứ ba: Thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam và cống hiến của Hồ Chí Minh trong kho tàng lý luận cách mạng vô sản. Phần thứ tư: Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - vấn đề có tính nguyên tắc trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

  Đây là tài liệu có giá trị đối với cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu những giá trị vĩnh hằng và ý nghĩa khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: C. Mác
  Giá tiền: 1.734.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Công Sự
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Văn Hùng - TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh – PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Thanh Tuấn – PGS. TS. Trần Ngọc Linh – PGS. TSKH. Trần Nguyễn Tuyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ