Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập II

Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập II
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •      Tiếp theo Tập I, Tập II Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam (1.115 trang) với nội dung Đảng lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền và thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (1930 - 1945) đã được Viện Lịch sử Đảng phối hợp cùng với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia cho ra mắt bạn đọc.

         Những sự kiện trong tập II tập trung phản ánh quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền. Đó là quá trình Đảng ta từng bước xây dựng, bổ sung và hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, từ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng phác hoạ những nét cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam đến Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5-1941 đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Đó cũng là quá trình Đảng ta lãnh đạo các cao trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh điểm là phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh, quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh phục hồi tổ chức Đảng và lực lượng cách mạng 1932-1935 tiến tới Đại hội lần thứ nhất của Đảng, cao trào dân chủ 1936-1939 và cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1939-1945 với thắng lợi rực rỡ của Cách mạng Tháng Tám, thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà.

         Những nội dung, sự kiện trình bày trong cuốn sách được lựa chọn trên cơ sở những tư liệu mới, những kết quả nghiên cứu mới với những đánh giá mới mang tính khoa học, giúp cho bạn đọc có cái nhìn toàn diện, đúng đắn về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng giành chính quyền và thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà trong những năm 1930 - 1945.

  GIAO LINH


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ