Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của QH, CP trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của QH, CP trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Tác giả: GS, TS. Trần Ngọc Đường và TS. Ngô Đức Mạnh
Số trang: 516 trang
Giá tiền: 68.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách được trình bày theo ba nội dung cơ bản. Phần I: Cơ sở lý luận của việc đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội và Chính phủ trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phần II: Thực trạng mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, Chính phủ ở nước ta. Phần III: Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội, Chính phủ theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  Cuốn sách này được phát triển từ công trình nghiên cứu khoa học cùng tên của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Đường và Tiến sĩ Ngô Đức Mạnh công tác tại Văn phòng Quốc hội. Công trình này đã bước đầu tiến hành nghiên cứu về mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới mô hình, phương thức hoạt động của Quốc hội, Chính phủ theo định hướng pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đề xuất hệ quan điểm, nguyên tắc và giải pháp có tính tổng thể cho cả quá trình tiếp tục đổi mới Quốc hội, Chính phủ từ nay đến năm 2010 và các năm sau.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ