Một số vấn đề về cơ sở khoa học của công tác tổ chức trong hệ thống chính trị

Một số vấn đề về cơ sở khoa học của công tác tổ chức trong hệ thống chính trị
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •      Các tổ chức trong hệ thống chính trị nước ta đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc kiện toàn, đổi mới hệ thống chính trị là việc làm tất yếu, thường xuyên, không ngừng hoàn thiện và phải được thực hiện dựa trên cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn; đồng thời, phải được tổ chức triển khai một cách hợp lý.

       Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Một số vấn đề về cơ sở khoa học của công tác tổ chức trong hệ thống chính trị do PGS.TS. Lê Minh Thông và TS. Nguyễn Tài Đức đồng chủ biên. Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Bộ (mã số: KHBĐ 2004-10) do Ban Tổ chức Trung ương Đảng triển khai thực hiện.

       Cuốn sách góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung, làm cơ sở cho công tác tổ chức và cung cấp những cứ liệu cho việc nghiên cứu về khoa học tổ chức, đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác này. Sách gồm 2 chương:

       Chương một: Một số vấn đề lý luận về cơ sở khoa học của công tác tổ chức trong hệ thống chính trị, trình bày khái quát về công tác tổ chức trong hệ thống chính trị và bản chất khoa học của công tác này.

       Chương hai: Tăng cường tính khoa học của công tác tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Đây là chương trọng tâm của cuốn sách, gồm có 3 nội dung: Một là, đánh giá khái quát thực trạng khoa học và nguyên nhân của những hạn chế của công tác tổ chức trong hệ thống chính trị trên 3 khía cạnh: quán triệt và vận dụng cơ sở khoa học trong công tác tổ chức; công tác nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức; công tác tổng kết thực tiễn về công tác tổ chức. Hai là, đưa ra một số phương hướng tăng cường tính khoa học của công tác tổ chức, bao gồm: 1. Tăng cường định hướng chính trị của công tác tổ chức trong tình hình mới; 2. Công tác tổ chức phải đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; 3. Xây dựng bộ máy tổ chức chính quy, hiện đại, hiệu quả; 4. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức. Ba là, đề xuất năm giải pháp chủ yếu tăng cường tính khoa học của công tác tổ chức, như: đa dạng hoá các hình thức và phương pháp tổng kết thực tiễn về công tác tổ chức; nâng cao hiệu quả nghiên cứu lý luận; ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ; đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức; xây dựng các mô hình thử nghiệm về công tác tổ chức.

       Sách dày 366 trang, giá bán 42.000đ./.

    NGỌC LIÊN


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Thị Minh; TS. Nguyễn Thị Tố Uyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 187.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Dũng – TS. Lê Mậu Nhiệm (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, TS. Vũ Văn Hậu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Vũ Thanh Sơn và TS. Nguyễn Văn Tuân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 248.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
  Giá tiền: 121.000 đ