Đảng Cộng sản Việt Nam – Trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử

Đảng Cộng sản Việt Nam – Trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương

  Số trang: 266 trang

  Trong tình hình hiện nay, trước sự chống phá quyết liệt và thâm độc của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, những tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường và quá trình đẩy mạnh mở cửa hội nhập quốc tế,Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải kiên định lập trường, quan điểm phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, đạt mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Nhằm giúp bạn đọc thấy được sự mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đưa đất nước ngày càng phát triển, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương xuất bản cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam – Trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử.
  Các bài viết trong cuốn sách đã khẳng định rõ quan điểm: Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, Đảng là duy nhất cầm quyền trong điều kiện chính trị - xã hội ở Việt Nam; về vai trò lãnh đạo không thể phủ nhận của Đảng, cả trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Các bài viết cũng phản bác lại các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời cũng nêu ra những đề xuất về các vấn đề xây dựng Đảng với mong muốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức thực hiện sứ mệnh lịch sử cao cả của mình trước dân tộc và lịch sử.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ