Nguyễn Văn Linh Tuyển tập

Nguyễn Văn Linh Tuyển tập
Tác giả: Nguyễn Văn Linh
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • nguyenvanlinh2_anh

  Tác giả: Nguyễn Văn Linh

  Số trang: Tập I: 1.200 trang, Tập II: 1.312 trang

  Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của Đảng ta. Trên nhiều cương vị khác nhau, những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Linh trong 70 năm hoạt động cách mạng là những bài học vô cùng quý báu, vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn, cần tiếp tục nghiên cứu vận dụng để đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Thực hiện Công văn số 63-CV/TW ngày 21-2-2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương xuất bản tuyển tập các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức biên soạn và xuất bản bộ sách Nguyễn Văn Linh Tuyển tập (gồm hai tập).

  Tập I của bộ sách Nguyễn Văn Linh Tuyển tập bao gồm những tác phẩm, bài viết và phát biểu của đồng chí trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (từ năm 1962 đến năm 1975) và thời kỳ đầu cả nước tiến hành xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1976-1986).

  Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí có những bài viết và bài phát biểu rất quan trọng như: “Không ngừng cải tiến và nâng lên các mặt đấu tranh nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược của cách mạng giải phóng miền Nam”; “Giải thích một số điểm chính trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương về cách mạng miền Nam”; “Phát biểu tại Hội nghị lần thứ tám cách mạng miền Nam”; “Nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng miền Nam trong giai đoạn hiện nay”

  Điểm nổi bật của các bài viết và phát biểu này là đã nêu lên những dấu mốc lớn trong quá trình phát triển của cách mạng miền Nam; trong đó, không chỉ trình bày một cách trung thực, rõ ràng, chính xác chiến lược và sách lược, đường lối, quan điểm nêu trong các nghị quyết của Trung ương về cách mạng miền Nam mà còn liên hệ sâu sắc tình hình và thực tiễn hoạt động tại địa phương, từ đó, đề ra những chủ trương rất sáng tạo trong lãnh đạo và chỉ đạo.

  Trong thời kỳ cả nước đi vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975-1986), trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Cải tạo xã hội chủ nghĩa của Trung ương, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có nhiều bài nói, bài viết đề cập đến những vấn đề trong đại của đất nước, nhất là những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách của đồng chí.

  Phần cuối Tập I phản ánh nhiều ý kiến đóng góp của đồng chí, trong cương vị Thường trực Ban Bí thư, về công cuộc đổi mới mà Trung ương Đảng đang xúc tiến mạnh mẽ trong quá trình chuẩn bị các văn kiện Đại hội VI của Đảng.

  Tập II bộ sách Nguyễn Văn Linh Tuyển tập bao gồm những tác phẩm, bài phát biểu và bài viết trong thời gian đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư và sau đó là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bắt đầu từ Đại hội lần thứ VI của Đảng (tháng 12 năm 1986) cho đến khi đồng chí qua đời (tháng 4 năm 1998).

  Đây là thời kỳ Đảng lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến hành công cuộc đổi mới chưa từng có, một quá trình cách mạng sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để xây dựng và phát triển đất nước theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

  Với tư cách Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo và chỉ đạo kiên quyết, năng động và sáng tạo nhằm đưa Nghị quyết Đại hội VI vào cuộc sống, từng bước cụ thể hóa và phát triển Nghị quyết ấy qua các Hội nghị Trung ương suốt nhiệm kỳ VI. Những tác phẩm, bài phát biểu và bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Linh trong Tập II đều phản ánh một cách trung thực quá trình lãnh đạo và chỉ đạo ấy.

  Bên cạnh các bài phát biểu chính thức của đồng chí Nguyễn Văn Linh tại Đại hội VI và các Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Tập II còn giới thiệu nhiều bài phát biểu và bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Linh ở nhiều dịp, nhiều diễn đàn và với nhiều đối tượng khác nhau. Đó là những bài phát biểu tại các lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Ngày chiến thắng 30 tháng 4, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9, Cách mạng tháng Mười Nga, Ngày thành lập Công an nhân dân và Quân đội nhân dân… Đó còn là các bài phát biểu trong các sinh hoạt chính trị quan trọng như Đại hội hay Hội nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân: Tổng Công đoàn, Hội Nông nhân, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ; những bài nói chuyện với lãnh đạo và nhân dân các địa phương, với nhiều giới, nhiều ngành, nhiều đối tượng khác nhau, nhất là với những người làm công tác lý luận, báo chí, công tác văn hóa - nghệ thuật và công tác khoa học - kỹ thuật…

  Các bài nói và bài viết đã tập trung vào chủ đề đổi mới, làm sáng tỏ quan điểm của Đại hội VI và các Nghị quyết của Trung ương, nói thẳng, nói thật, nói cả thành tựu và ưu điểm cũng như sai lầm, cởi mở, sát với từng đối tượng, có tính chiến đấu và sức thuyết phục cao.

  Sau Đại hội VII, với tư cách Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh tiếp tục tham gia các sinh hoạt chính trị về Cách mạng tháng Tám, Đại thắng mùa Xuân 1975, về tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Bác Hồ, ghi lại những kỷ niệm sâu sắc về Chiến khu Đ, về Bác Tôn và Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng quốc hội, Tỉnh ủy Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Bình
  Giá tiền: Liên hệ