Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của chi bộ Đảng

Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của chi bộ Đảng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •         Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một cách mộc mạc và dễ hiểu rằng: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại nếu chi bộ kém thì mọi việc không trôi chảy”. Vì vậy, xây dựng chi bộ thực sự vững mạnh là vấn đề vô cùng quan trọng của Đảng ta.

          Để góp phần giúp các chi bộ nắm được chủ trương, đường lối của Đảng và những nội dung của việc xây dựng, tổ chức, hoạt động, củng cố chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của chi bộ Đảng do TS. Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản làm chủ biên. Cuốn sách gồm có 5 phần:

          Phần thứ nhất: Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của chi bộ qua tác phẩm của Chủ tích Hồ Chí Minh và văn kiện Đại hội Đảng X

          Phần thứ hai: Một số quy định của Trung ương Đảng và hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

          Phần thứ ba: Một số nội dung hoạt động và mẫu văn bản trong công tác ở chi bộ.

          Phần thứ tư: Một số tình huống thường xảy ra và cách giải quyết.

         Phần thứ năm: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tố chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

         Cuốn sách là cẩm nang, là tài liệu quan trọng cho tất cả đảng viên, chi bộ trong sinh hoạt đảng và trong học tập, rèn  luyện, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Đồng thời, cuốn sách còn giúp quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn về tổ chức và hoạt động của chi bộ đảng, phấn đấu rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng phát triển và giàu mạnh.

          Sách gồm 398 trang, giá bán: 66.000đ./.

                                                           MAI LAN – THANH DUNG  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ