Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của chi bộ Đảng

Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của chi bộ Đảng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •         Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một cách mộc mạc và dễ hiểu rằng: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại nếu chi bộ kém thì mọi việc không trôi chảy”. Vì vậy, xây dựng chi bộ thực sự vững mạnh là vấn đề vô cùng quan trọng của Đảng ta.

          Để góp phần giúp các chi bộ nắm được chủ trương, đường lối của Đảng và những nội dung của việc xây dựng, tổ chức, hoạt động, củng cố chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của chi bộ Đảng do TS. Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản làm chủ biên. Cuốn sách gồm có 5 phần:

          Phần thứ nhất: Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của chi bộ qua tác phẩm của Chủ tích Hồ Chí Minh và văn kiện Đại hội Đảng X

          Phần thứ hai: Một số quy định của Trung ương Đảng và hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

          Phần thứ ba: Một số nội dung hoạt động và mẫu văn bản trong công tác ở chi bộ.

          Phần thứ tư: Một số tình huống thường xảy ra và cách giải quyết.

         Phần thứ năm: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tố chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

         Cuốn sách là cẩm nang, là tài liệu quan trọng cho tất cả đảng viên, chi bộ trong sinh hoạt đảng và trong học tập, rèn  luyện, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Đồng thời, cuốn sách còn giúp quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn về tổ chức và hoạt động của chi bộ đảng, phấn đấu rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng phát triển và giàu mạnh.

          Sách gồm 398 trang, giá bán: 66.000đ./.

                                                           MAI LAN – THANH DUNG  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Thị Minh; TS. Nguyễn Thị Tố Uyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 187.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Dũng – TS. Lê Mậu Nhiệm (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, TS. Vũ Văn Hậu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Vũ Thanh Sơn và TS. Nguyễn Văn Tuân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 248.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
  Giá tiền: 121.000 đ