Trường Chinh - Tuyển tập, Tập II (1955-1975)

Trường Chinh - Tuyển tập, Tập II (1955-1975)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •      Cuốn sách gồm các bài viết và nói do Nhà xuất bản Sự thật xuất bản trước đây, có bổ sung thêm một số bài do Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí trong Ban biên soạn sưu tầm, cung cấp. Trong hai mươi năm 1955-1975, những tác phẩm của đồng chí Trường-Chinh chủ yếu là nhằm góp phần làm sáng tỏ đường lối, chiến lược và sách lược cách mạng của Đảng ta trên những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản như: tiếp tục thực hiện cải cách ruộng đất ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam; vấn đề cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc; xác lập đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới; luận điểm về sử dụng sức mạnh tổng hợp; vấn đề xây dựng Đảng và công tác tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới; vấn đề tư duy văn hóa sáng tạo…

        Suốt đời mình, đồng chí Trường-Chinh luôn quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Đối với ông, nền văn hóa dân tộc ta đã trải qua mấy ngàn năm xây dựng và phát triển. Từ những tác phẩm về văn hóa, văn nghệ của đồng chí Trường-Chinh, sẽ thấy rõ tư duy văn hóa của ông: Một là, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là tư tưởng xuyên suốt và cũng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta… Hai là, văn hóa, văn nhệ có trách nhiệm lịch sử lớn lao trước dân tộc và thời đại… Ba là, tăng cường tính đảng, tính hiện thực, tính nhân dân trong hoạt động văn hóa, văn nghệ… Bốn là, xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật theo định hướng của Đảng… Tư duy văn hóa của ông rất rõ ràng, khúc triết: Ở đâu có nhu cầu phát triển thì ở đó có nhu cầu văn hóa. Văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển…
        Sách gồm 1502 trang.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng quốc hội, Tỉnh ủy Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Bình
  Giá tiền: Liên hệ