Văn kiện Đảng về an sinh xã hội

Văn kiện Đảng về an sinh xã hội
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Số trang: 296 trang

  An sinh xã hội luôn được coi là một trong những vấn đề cốt lõi của sự phát triển xã hội. Từ khi giành được chính quyền đến nay, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, thông tri về chính sách an sinh xã hội. Nhằm hệ thống hóa, cung cấp cho bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu những văn kiện về vấn đề này, nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thất xuất bản cuốn sách Văn kiện Đảng về an sinh xã hội.

  Cuốn sách tập hợp, tuyển chọn các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị, thông tri của Đảng ta về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân, nhân dân; chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, trợ giúp khi gặp thiên tai; giải quyết việc nghỉ hưu của cán bộ; sự bảo đảm thu nhập và một số điều kiện thiết yếu khác cho cá nhân, gia đình và cộng đồng trước những biến động về kinh tế, xã hội và tự nhiên làm cho họ bị giảm và mất khả năng lao động hoặc mất việc làm, bị ốm đau, bệnh tật hoặc tử vong; cho những người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, những nạn nhân chiến tranh, những người bị thiên tai địch họa… Các văn bản này được sưu tầm, tuyển chọn từ khi Nhà nước ta giành được chính quyền cho đến những năm gần đây.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ