Văn kiện Đảng về lao động, việc làm

Văn kiện Đảng về lao động, việc làm
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Số trang: 480 trang

  Cuốn sách tuyển chọn, hệ thống hóa các nghị quyết, chỉ thị, báo cáo, thông cáo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có nội dung liên quan trực tiếp đến phát triển lao động, việc làm của nước ta qua các thời kỳ xây dựng đất nước.
  Ngoài các văn kiện có nội dung liên quan trực tiếp đến lao động, việc làm, cuốn sách còn tuyển chọn, sưu tầm thêm một số văn kiện về tiền lương, đào tạo nghề… Hầu hết các văn kiện được công bố trong cuốn sách này đều mang tính chỉ đạo trong một giai đoạn.

  Nhằm giúp các cơ quan nghiên cứu, hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà quán triệt được những chủ trương của Đảng về lao động, việc làm, phục vụ cho việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và chủ trương sửa đổi, bổ sung Cương lĩnh, chiến lược của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Văn kiện Đảng về lao động, việc làm.

  Đây còn là tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong các học viện, các trường đại học, cao đẳng và những ai quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ