Văn kiện Quốc hội toàn tập - Tập 5 (1976-1981)

Văn kiện Quốc hội toàn tập - Tập 5 (1976-1981)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •      Tập 5 của Văn kiện Quốc hội toàn tập bao gồm các văn kiện của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và một số báo cáo quan trọng của Chính phủ  tại các kỳ họp của Quốc hội khoá VI (1976 – 1981).

       

       Quốc hội khoá VI (1976 – 1981) là Quốc hội chung của cả nước, hoạt động trong bối cảnh đất nước hoà bình, thống nhất, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong niềm vui lớn của Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, non sông thu về một mối, nhân dân ta đã nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, lao động sáng tạo, dũng cảm để hàn gắn vết thương của chiến tranh, xây dựng lại đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lòng mong ước của Bác Hồ kính yêu. Hoà bình chưa được bao lâu, nhân dân ta đã phải đương đầu và đánh thắng hai cuộc chiến tranh biên giới để bảo vệ Tổ quốc. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12-1976), nhân dân ta đã phấn đấu quên mình thực hiện thắng lợi kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 – 1980), bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

       

       Quốc hội khoá VI đã họp 7 kỳ để xem xét, thông qua nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch nhà nước hàng năm, nhiệm vụ cơ bản và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch nhà nước 5 năm 1976 -1980; phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước và tổng quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm… Ngoài ra, Quốc hội còn thông qua các Nghị quyết quan trọng như Nghị quyết về tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và Thủ đô của nước Việt Nam thống nhất; Nghị quyết phê chuẩn việc phân vạch lại địa giới hành chính thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác; Nghị quyết về việc thành lập Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo trực thuộc Trung ương…

       

       Đồng thời, Quốc hội cũng đã tập trung trí tuệ và công sức để thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980. Đây là đạo luật cơ bản của Nhà nước ta, nhằm tổng kết những thành quả cách mạng, xác định chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hoá, giáo dục, các nguyên tắc cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước và nghĩa vụ của công dân… trong thời kỳ mới. Đây là Hiến pháp thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IV của Đảng, Quốc hội còn thông qua Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và một số văn bản có nội dung quy phạm pháp luật.

       

       Những văn kiện trong tập 5 phản ánh những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta trong điều kiện đất nước được hoàn toàn thống nhất, cả hai miền Bắc - Nam cùng bước vào xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cuối tập sách cung cấp bản chú thích, chỉ dẫn tên người và phần phụ lục bao gồm một số tài liệu và danh mục các nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về công tác thi đua, khen thưởng, về công tác tư pháp và Danh mục tham luận của đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội.Cuốn sách gồm 1544 trang.

  Trang Nguyễn


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Văn phòng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Văn phòng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ