Văn kiện Quốc hội toàn tập – Tập 7 (1987-1992) – Quyển 3 (1991-1992)

Văn kiện Quốc hội toàn tập – Tập 7 (1987-1992) – Quyển 3 (1991-1992)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả: Quốc hội

  Số trang: 1676 trang

  Văn kiện Quốc hội toàn tập – Tập 7 (1987-1992) – Quyển 3 (1991-1992), dày 1676 trang, tập hợp các văn bản của Quốc hội, của Hội đồng Nhà nước trong hai năm 1991 và 1992. Đây là giai đoạn mà Quốc hội hoạt động sau Đại hội lần thứ VII của Đảng.

  Thành công to lớn của Đại hội Đảng đã đem lại niềm tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân cả nước và bạn bè trên thế giới. Đại hội VII đã đề ra Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. Đại hội đã chỉ ra phương hướng đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đưa nước ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, vững bước tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa.

  Để đưa Nghị quyết của Đại hội lần thứ VII của Đảng vào cuộc sống, nên các kỳ họp của Quốc hội đã thông những văn bản quan trọng.

  Theo trình tự thời gian, các văn bản của hai năm 1991 và 1992 do Quốc hội và Hội đồng Nhà nước ban hành đã gắn liền với công cuộc đổi mới, đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của nước ta.

  Năm 1991: - Các văn kiện của Quốc hội có: 73

   - Các văn kiện của Hội đồng Nhà nước có: 76

  Năm 1992: - Các văn kiện của Quốc hội có: 18

  -          Các văn kiện của Hội đồng Nhà nước có: 70

  Trong năm 1991, nhiều văn bản quan trọng đã được trình bày và thông qua tại các kỳ họp như: Tờ trình của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp về bản Dự thảo II sửa đổi Hiến pháp 1980 (Do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp trình bày tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII, ngày 27-7-1991). Tờ trình của Hội đồng Bộ trưởng về cải cách tiền lương gắn với quá trình đổi mới các chính sách kinh tế - xã hội, v.v.. Sau một loạt tờ trình của Hội đồng Bộ trưởng, Quốc hội đã thông qua một số luật và pháp lệnh sau:

  Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

  - Luật phổ cập giáo dục tiểu học

  - Luật bảo vệ và phát triển rừng

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

  - Luật hàng không dân dụng Việt Nam

  - Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  - Pháp lệnh nhà ở

  - Pháp lệnh hội đồng dân sự

  - Pháp luật khiếu nại, tố cáo của công dân

  - Pháp lệnh thuế nhà đất

  - Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam

  - Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam

  - Pháp lệnh bảo hộ lao động

  - Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước

     v.v.

  Năm 1992, các văn kiện của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước cũng có nhiều văn bản quan trọng được trình bày và thông qua tại các kỳ họp. Đó là: Bài phát biểu của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười về việc thông qua Hiến pháp (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa VIII, ngày 24-3-1992Tờ trình của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp về bản Dự thảo lần thứ IV sửa đổi Hiến pháp 1980 trình bày tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa VIII, ngày 24-3-1992; Tờ trình về Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Tờ trình về Dự án Luật bầu của đại biểu Quốc hội, v.v..

  Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa VIII, ngày 15 tháng 4 năm 1992 đã thông qua các văn bản pháp luật quan trọng:

  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

  - Luật tổ chức Quốc hội

  - Luật bầu cử đại biểu Quốc hội

  Ngoài ra, Văn kiện Quốc hội toàn tập – Tập 7 (1987-1992) – Quyển 3 (1991-1992) còn có 7 tài liệu khác và 8 phụ lục liên quan đến hoạt động đối ngoại của Quốc hội; Danh sách các vị lãnh đạo Nhà nước và các vị phụ trách cơ quan cao cấp của Nhà nước được bầu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII (1987-1992); Danh mục các Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, về tư pháp; chú thích và bản chỉ dẫn tên người của Quốc hội khóa VIII (1987-1992) v.v..


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ