Văn kiện Quốc hội Toàn tập (Tập 8 (1992-1997), quyển 4 (1996-1997))

Văn kiện Quốc hội Toàn tập (Tập 8 (1992-1997), quyển 4 (1996-1997))
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Số trang:1672 trang

  Tập 8, quyển 4 (1996-1997) của Văn kiện Quốc hội toàn tập bao gồm các văn kiện của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 1996, năm 1997 và một số báo cáo quan trọng khác tại các kỳ họp của Quốc hội khoá IX.

  Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá IX diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần VIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 1996-2000, nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quốc hội khóa IX có nhiệm vụ tiếp tục thể chế hóa cương lĩnh và chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới sâu sắc và toàn diện, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực sự là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; xây dựng và kiện toàn Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực và có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  Quốc hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả những việc đã làm được, những việc chưa làm được về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan khác trong bộ máy Nhà nước trong nhiệm kỳ qua; từ đó, rút ra những vấn đề tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của mình.

  Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác xây dựng pháp luật đến hết nhiệm kỳ khóa IX, Quốc hội cũng đã xem xét, thông qua một số luật, đồng thời đã cho ý kiến về Dự án Luật tổ chức Quốc hội, Dự án Luật giáo dục. Ngoài ra, Chính phủ còn xem xem xét, thông qua Báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 1996 và tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, ngân sách nhà nước năm 1997; Báo cáo về quy hoạch, kế hoạch sử dung đất đai trong phạm vi cả nước đến năm 2010; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri kiến nghị với Quốc hội.

  Văn kiện trong tập 8 phản ánh những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta trong điều kiện thời kỳ đất nước đã chuyển sang nền kinh tế thị trường. Cuối tập sách cung cấp bản chú thích, chỉ dẫn tên người và phần phụ lục.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ