Loading...

Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay

Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ve CMVN trong thoi dai ngay nayTác giả: GS. Nguyễn Đức Bình

  Số trang: 1.132 trang

  Xuất bản: Tháng 8-2016

  Cuốn sách tuyển chọn một số bài viết, bài nói của GS. Nguyễn Đức Bình trong quá trình công tác và nghiên cứu, giảng dạy. Những nội dung trong cuốn sách đề cập đến con đường cách mạng Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn đề thời đại; về công tác lý luận, tư tưởng và văn hóa;... với sự xuyên suốt, nhất quán trong luận chứng, khẳng định và bảo vệ nguyên lý: Chủ thuyết chính trị Việt Nam trong thời đại ngày nay là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng, là đường lối nhất quán của Đảng ta. Cuốn sách không chỉ đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản mà còn là công trình đấu tranh đối với những luận điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng và Nhà nước ta, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh lãnh đạo của Đảng; vạch trần âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", đòi đa nguyên đa chính trị, đa đảng đối lập; phê phán nguy cơ thoái hóa, biến chất trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng được tác giả đặc biệt nhấn mạnh trong nội dung cuốn sách.

  Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc, đặc biệt là giới nghiên cứu, các nhà hoạch định đường lối, chính sách có thêm tài liệu tham khảo về những nội dung cơ bản của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay để có thêm những quan điểm, phương pháp luận cách mạng và khoa học trong tiếp cận và giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong đời sống xã hội.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ