Loading...

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số trang: 280 trang
Giá tiền: 25.000 đ
Xuất bản: Tháng 01-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  PGS, TS. Đinh Xuân Lý và CN. Nguyễn Đăng Quang đồng chủ biên. Đối tượng nghiên cứu cơ bản của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  Giáo trình gồm 9 chương:

  - Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ;

  - Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng;

  - Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945);

  - Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975);

  - Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa;

  - Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

  - Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị;

  - Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội;

  - Chương VIII: Đường lối đối ngoại.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ