Loading...

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số trang: 288 trang
Giá tiền: 24.000 đ
Xuất bản: Tháng 01-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung giáo trình kế thừa những nội dung cơ bản của Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn. Giáo trình được trình bày một cách khoa học và có hệ thống, bao gồm các chương mục, mỗi chương mục trình bày cô đọng, dễ hiểu về một vấn đề trong tính lôgíc chung. Qua đó bạn đọc dễ dàng tiếp cận với những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh với ý nghĩa như một môn khoa học.

  Kết cấu giáo trình gồm 8 chương:

  Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh;

  Chương I: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;

  Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc;

  Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;

  Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam;

  Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế;

  Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân;

  Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ