Loading...

Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản có sửa chữa)

Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản có sửa chữa)
Tác giả: Lê Mậu Hãn
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: Lê Mậu Hãn

  Số trang: 148 trang

  Giá tiền: 27.000 đ

  Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mỗi Cương lĩnh của Đảng là một dấu son chói lọi phản ánh sự trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

  Các Cương lĩnh cách mạng xác định nguyên tắc, phương hướng chính trị, cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu cho bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản cuốn sách Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do PGS, NGND. Lê Mậu Hãn biên soạn.

  Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

  Phần I: Giới thiệu khái quát các cương lĩnh cách mạng của Đảng

  Phần II: Các cương lĩnh cách mạng của Đảng từ khi thành lập đến nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao
  Giá tiền: 124.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 30.000 đ