Loading...

Hỏi - đáp về “diễn biến hòa bình” và "cách mạng màu"

Hỏi - đáp về “diễn biến hòa bình” và
Tác giả: GS, TS. Phạm Ngọc Hiền (Chủ biên), Kiều Tiến Hùng, Hồ Anh Tuấn
Số trang: 252 trang
Giá tiền: 36.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2011
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu rõ hơn về chiến lược “diễn biến hòa bình” và "cách mạng màu" mà các thế lực thù địch, phản động quốc tế đã, đang thực hiện đối với các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Hỏi - đáp về “diễn biến hòa bình” và "cách mạng màu".

  Cuốn sách bao gồm các câu hỏi và trả lời về “diễn biến hòa bình” trên nhiều phương diện khác nhau nhằm giúp bạn đọc có những nhận thức và hiểu biết rõ hơn về “diễn biến hòa bình”, bao gồm: những kiến thức cơ bản về "diễn biến hòa bình", "diễn biến hòa bình" ở Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, những kiến thức cơ bản về "cách mạng màu", cách mạng màu ở một số nước trên thế giới, nguy cơ "diễn biến hòa bình" và "cách mạng màu" ở Việt Nam.

  "Diễn biến hòa bình" và "cách mạng màu" là những phương thức tiến hành hoạt động, chủ yếu là phi vũ trang, phi quân sự, nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nhĩa trên phạm vi toàn thế giới, đưa các nước xã hội chủ nghĩa đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa; chống phá nền độc lập dân tộc của các quốc gia, dân tộc, thiết lập một thế giới trong vòng chi phối của Mỹ và phương Tây.

  Trong nhiều năm qua, các thế lực thù địch đã coi Việt Nam là trọng điểm thực hiện "diễn biến hòa bình" và "cách mạng màu" hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng Việt Nam đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

  Nội dung các câu hỏi - đáp trong cuốn sách đề cập các vấn đề về hình thức, phương thức, thủ đoạn, bối cảnh ra đời, nguồn gốc của chiến lược “diễn biến hoà bình”, vấn đề diễn biến hòa bình ở Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa, các vấn đề cơ bản liên quan đến "cách mạng màu", diễn biến "cách mạng màu" ở một số nước trên thế giới cũng như những nguy cơ, phương hướng, nhiệm vụ phòng, chống "diễn biến hòa bình" và "cách mạng màu".

  Cuốn sách không chỉ có giá trị về lý luận và thực tiễn trong việc nhận dạng và phát hiện phương thức, thủ đoạn mới của chiến lược “diễn biến hoà bình” mà còn góp phần quan trọng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng - lý luận, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay; đồng thời lưu ý đến các dấu hiệu và những biểu hiện của “tự diễn biến” cần phải đề phòng và kiên quyết khắc phục khi nó phát sinh.

  Cuốn sách gồm 117 câu hỏi – trả lời được chia thành 5 phần:

  Phần thứ nhất: Những kiến thức cơ bản về diễn biến hòa bình

  Phần thứ hai: "Diễn biến hòa bình" ở Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu

  Phần thứ ba: Những kiến thức cơ bản về "cách mạng màu"

  Phần thứ tư: "Cách mạng  màu" ở một số nước trên thế giới

  Phần thứ năm: Nguy cơ "diễn biến hòa bình" và "cách mạng màu" ở Việt Nam

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Cương; Người dịch: Văn Tân – Nguyễn Dương; Người hiệu đính: Quách Quang Hồng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: An Văn Quân – Trần Ngọc Hưng (Đồng chủ biên) – Hoàng Vũ Nam – Lê Trung Dương
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm - ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ