Loading...

Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới

Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • mot so van de ly luancnxhTác giả: GS.TS. Phùng Hữu Phú, GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, GS.TS. Vũ Văn Hiền, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Đồng chủ biên)

  Số trang: 832 trang

  Xuất bản: Tháng 6-2016

  Sau 30 năm đổi mới, về lý luận, Đảng ta đã hình thành được một hệ thống quan điểm về chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển đất nước, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", góp phần bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay. Về thực tiễn, những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực: chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại,… tạo tiền đề để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

  Cuốn sách Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới là công trình nghiên cứu công phu, được các tác giả biên soạn trên cơ sở chắt lọc nội dung của 31 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước thuộc chương trình "Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015".

  Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản nhất của quá trình đổi mới và phát triển ở nước ta trên các lĩnh vực chủ yếu: chính trị và xây dựng Đảng; kinh tế; văn hóa, xã hội, con người; quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Đồng thời với việc tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới, cuốn sách cũng gợi mở những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ để đẩy mạnh công cuộc đổi mới trong những năm tiếp theo.

  Lan Hương

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ