Loading...

Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp

Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Mot so van de ly luan thuc tien 30 namban Noi chinh TWTác giả: Ban Nội chính Trung ương

  Số trang: 156 trang

  Giá bán: 34.000 đồng

  Xuất bản: tháng 7-2016

  Cuốn sách Tổng kế một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp (1986-2016) góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giới thiệu những thành tựu qua 30 năm đổi mới phục vụ công tác nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo đối với các mặt công tác tư pháp, nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Trung ương và địa phương. Đồng thời, cuốn sách cung cấp nguồn tài liệu tham khảo đối với các cơ quan nội chính, các tỉnh ủy, thành ủy trong quá trình nghiên cứu, tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2016-2020).

  Nội dung sách ngắn gọn, thiết thực, trình bày quá trình phát triển nhận thức của Đảng về đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp; quá trình thực hiện công tác tư pháp qua 30 năm đổi mới; thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua 30 năm Đảng lãnh đạo công tác tư pháp; quan điểm, phương hướng và giải pháp tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác tư pháp.

  Nội dung sách gồm 4 chương:

  Chương I: Khái quát quá trình phát triển nhận thức - lý luận của Đảng, Nhà nước về hệ thống tư pháp;

  Chương II: Quá trình đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay;

  Chương III: Đánh giá tổng quát quá trình đổi mới, hoàn thiện hệ thống tư pháp từ năm 1986 đến nay;

  Chương IV: Phương hướng đổi mới, hoàn thiện hệ thống tư pháp nước ta trong thời gian tới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ