Loading...

Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Xay dung doi ngu can bo dan vanTác giả: TS. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)

  Số trang: 292 trang

  Xuất bản: Tháng 7-2016

  Cuốn sách được kết cấu thành 3 chương, trình bày một số vấn đề lý luận về dân tộc, dân tộc thiểu số và xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số như: quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác dân vận người dân tộc thiểu số,... Đồng thời bằng việc dựa trên những luận cứ sâu sắc cùng nguồn tư liệu phong phú, cập nhật, cuốn sách đã tập trung phân tích thực trạng, ưu, nhược điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, đề ra những mục tiêu, nguyên tắc và những giải pháp cơ bản xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

  Cuốn sách là nguồn tư liệu bổ ích đối với các cán bộ nghiên cứu, quản lý, giảng dạy, những người làm công tác hoạch định chính sách, quy hoạch cán bộ và những độc giả quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ