Loading...

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • nang cao nang luc 133Tác giả: PGS.TS. Lương Khắc Hiếu – PGS.TS. Trương Ngọc Nam (Đồng chủ biên)

  Số trang: 432 trang

  Giá tiền: 84.000đồng

  Xuất bản: Tháng 2-2017

  Cuốn sách tập trung trình bày những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về Đảng Cộng sản, Đảng cầm quyền, về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; quan niệm, nội dung, phương pháp tiếp cận và hệ tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo; phân tích, đánh giá thực trạng và khái quát những vấn đề đặt ra trong năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay; đề xuất và luận giải cơ sở khoa học của hệ thống quan điểm, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

  Kết cấu cuốn sách gồm ba chương:

  Chương I: Cơ sở lý luận về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng;

  Chương II: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng: thực trạng và vấn đề đặt ra;

  Chương III: Quan điểm và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

  Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ