Loading...

Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XII

Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XII
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • van de xay dung 133Tác giả: Bộ Quốc phòng – Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự

  Số trang: 288 trang

  Giá tiền:47.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 2-2017

  Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ hai vấn đề lớn: Nội dung cơ bản về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới. Đây là một tư liệu quý giá có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ