Loading...

Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam

Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • the che 187Tác giả: TS. Nguyễn Long Hải

  Số trang: 212 trang

  Giá tiền: 52.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 6 - 2017

  Cuốn sách trình bày có hệ thống thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay với những nội dung về khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, hình thức, các bộ phận hợp thành thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước; tham khảo thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước của một số nước trên thế giới; khái quát hóa quá trình hình thành, phát triển thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945; tập trung đánh giá thực trạng thể chế và việc thực hiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước hiện nay trên nền tảng Hiến pháp năm 2013. Đồng thời, phân tích đưa ra các quan điểm, yêu cầu và đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước.

  Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:

  Chương I: Những vấn đề lý luận về thể chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước;

  Chương II: Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở một số nước trên thế giới và trong lịch sử lập hiến Việt Nam;

  Chương III: Thực trạng thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay;

  Chương IV: Thực tiễn áp dụng thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay và một số vấn đề đặt ra;

  Chương V: Hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ