Loading...

Bộ tài liệu học tập, nghiên cứu và hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Khóa XII (dùng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân)

Bộ tài liệu học tập, nghiên cứu và hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Khóa XII (dùng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thực hiện chương trình toàn khóa, từ ngày 04 đến ngày 11-10-2017, Ban chấp hành Trung ương đã họp Hội nghị lần thứ sáu để thảo luận, thông qua bốn nghị quyết chuyên đề và một số nội dung quan trọng. Để giúp các cấp, các ngành học tập, nắm vững và triển khai thực hiện các nghị quyết, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức biên soạn, xuất bản bộ tài liệu học tập, nghiên cứu và hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Khóa XII dùng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân gồm 3 cuốn:

  1. Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở). Nội dung cuốn sách gồm 4 chuyên đề: Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới.

  tai lieu1220171

  2. Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. Cuốn sách gồm 4 chuyên đề: một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, liệu lực; tiếp tục đổi mới hệ thống và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới.

  van kien 1220172

  3. Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân). Cuốn sách được chia thành 4 phần với 66 câu hỏi - đáp ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung làm rõ bốn vấn đề chính: những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những nội dung cơ bản của nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

  tai8 lieu hoi dap1220172

  Bộ sách trình bày những vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chính trị của đất nước. Do vậy, đây là bộ tài liệu hữu ích góp phần trong việc hình thành, củng cố, bồi dưỡng tư tưởng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ