Loading...

Chính sách mới - Quyết định mới

Ngày đăng: 30/07/2019 - 10:07

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 936/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 43 văn bản quy định chi tiết thi hành 07 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Bảy luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (có hiệu lực từ 1/11/2019; Luật Đầu tư công (sửa đổi - có hiệu lực từ 1/1/2020); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi - có hiệu lực từ 1/1/2020); Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia (có hiệu lực từ 1/1/2020); Luật Kiến trúc (có hiệu lực từ 1/7/2020); Luật Giáo dục (sửa đổi - có hiệu lực từ 1/7/2020); Luật Quản lý thuế (sửa đổi - có hiệu lực từ 1/7/2020).

Trong đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các nghị định quy định chi tiết các nội dung được luật giao, trình Chính phủ theo Quyết định này; ban hành các thông tư quy định chi tiết những nội dung được luật giao, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản... Định kỳ ngày 20 hằng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin về tình hình, tiến độ soạn thảo và gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ. Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với một số nghị định được xác định cụ thể tại Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Theo Báo Nhân dân điện tử

 

Bình luận