Loading...

Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nay

Ngày đăng: 16/12/2019 - 09:12

“Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, nhằm chống phá, tiến tới lật đổ chế độ chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, nước ta là một trọng điểm chống phá trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Nhận rõ âm mưu đó, Đảng ta đã nhận định, cuộc đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết và kiên trì.

Cuốn sách “Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nay” do PGS.TS. Nguyễn Viết Thông làm chủ biên, tập hợp 21 bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý...  xoay quanh chủ đề đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nay.

Dựa vào nội dung, 21 bài viết được sắp xếp thành 2 phần chính:

Phần 1: “Diễn biến hòa bình” - Âm mưu, thủ đoạn và những chiêu trò mới.

Phần 2: Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới.

Cuốn sách góp phần giúp bạn đọc nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về bản chất, âm mưu, thủ đoạn và những biểu hiện mới của chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cũng như những giải pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả các mưu đồ của chúng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện thành công công cuộc xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng vững mạnh.

Bình luận