Xuất bản bộ sách về lịch sử ngành Công Thương

Ngày đăng: 11/05/2023 - 16:05

Gắn liền với sự ra đời và phát triển của Nhà nước cách mạng Việt Nam, lịch sử xây dựng và phát triển ngành Công Thương là một hành trình đầy sôi động, phong phú, đã đóng góp rất quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hệ thống lại những hoạt động nổi bật của ngành qua các giai đoạn lịch sử, khẳng định những đóng góp của ngành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, qua đó giáo dục, truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ của ngành Công Thương để họ viết tiếp những trang sử vẻ vang của ngành, là một việc làm cần thiết, thích đáng. Đó là lý do để bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945 - 2010Biên niên lịch sử Công Thương Việt Nam 2011 - 2020 (2 tập) được biên soạn, xuất bản. Sách do Ban cán sự đảng Bộ Công Thương chỉ đạo tổ chức biên soạn và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

 Bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945 - 2010 và Biên niên lịch sử Công Thương Việt Nam 2011 - 2020 do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành tháng 5/2023

Cuốn sách Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945 - 2010 được biên soạn trên cơ sở kế thừa các nguồn tài liệu đã có; cập nhật, bổ sung các kết quả nghiên cứu và những tư liệu trong và ngoài nước mới được công bố. Với 8 chương sách, cuốn sách đã bước đầu định hình diện mạo của ngành Công Thương Việt Nam từ thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến năm 2010, trong đó có cả những thời kỳ, sự kiện còn ít được biết đến với cách đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học.

Ở mỗi thời kỳ lịch sử, bạn đọc được chứng kiến những công trình công nghiệp, các ngành công nghiệp lần lượt hình thành, những công trình, kết cấu hạ tầng thương mại được đưa vào sử dụng, đồng thời còn được quan sát sự vận động, phát triển về lý luận, quan điểm, nhận thức, cách thức và bước đi trong thực hiện mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo từng chặng thời gian. Trên những chặng đường ấy, những sự kiện tiêu biểu, những nhân chứng lịch sử đan kết với nhau tạo thành bức tranh chân thực, sinh động về sự hình thành, phát triển của ngành từ năm 1945 đến giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Để nhìn nhận, tổng kết, đánh giá một cách thật khách quan, trung thực đối với những vấn đề, sự kiện lịch sử, cuốn sách Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945 - 2010 giới hạn thời gian chỉ đến năm 2010. Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, đồng thời tạo cơ sở để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung cuốn sách về lịch sử Công Thương trong giai đoạn tiếp theo, Ban  cán sự đảng Bộ Công Thương đã chỉ đạo tổ chức biên soạn bộ Biên niên lịch sử Công Thương Việt Nam 2011 - 2020 gồm 2 tập (tập 1 trình bày các sự kiện lịch sử trong giai đoạn 2011 - 2015, tập 2 trình bày các sự kiện lịch sử trong giai đoạn 2016 - 2020).

Các sự kiện được lựa chọn trong sách mang tính tiêu biểu trong các hoạt động, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ, từ đó khái quát, hệ thống hóa các sự kiện lịch sử của trong 10 năm, làm rõ quá trình hoạch định chiến lược phát triển ngành trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020. Các sự kiện từ năm 2011 đến 2015 cho thấy, đây là giai đoạn ngành Công Thương tập trung vào mở rộng sản xuất công nghiệp; tạo lập mối liên kết giữa nhà sản xuất với tổ chức phân phối và người tiêu dùng để hình thành những kênh lưu thông hàng hóa ổn định, điều tiết thị trường và đẩy nhanh nhịp độ xuất khẩu. Các sự kiện từ năm 2016 đến năm 2020 cho thấy, đây là giai đoạn quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu với xu hướng chuyển dịch khá rõ và rất tích cực, đồng thời cho thấy rõ sự thích ứng của ngành Công Thương với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiến trình chuyển đổi số quốc gia vào quản lý nhà nước theo mô hình chính phủ điện tử, chính phủ số; sự ra đời và các hoạt động triển khai các chương trình, chiến lược, định hướng phát triển những lĩnh vực thuộc ngành Công Thương.

Bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945 - 2010Biên niên lịch sử Công Thương Việt Nam 2011 - 2020 là những công trình có giá trị, ý nghĩa, góp phần cung cấp tư liệu lịch sử phục vụ việc tra cứu, nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử của ngành Công Thương nói riêng, quá trình phát triển kinh tế đất nước nói chung, là cẩm nang cho các thế hệ công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương học tập, nghiên cứu và triển khai công việc; đồng thời bộ sách góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, người lao động trong ngành, nâng cao hơn nữa lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

Bình luận