Loading...

Đường lối chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới

Đường lối chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới
Tác giả: Phạm Bình Minh (Chủ biên)
Số trang: 368 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 2011
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong 25 năm đổi mới, Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Đường lối đúng đắn và sáng tạo đó đã giúp cho công tác đối ngoại thu được nhiều thành công, góp phần không nhỏ vào những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước.

  Trước những biến đổi của tình hình trong nước và quốc tế, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã định ra đường lối, chính sách đối ngoại trong giai đoạn mới. Đó là sự kế thừa đường lối, chính sách đối ngoại của 25 năm đổi mới, đồng thời có bước phát triển phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đất nước ta hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới. Như vậy, Đại hội XI đã đánh dấu bước phát triển mới về tư duy hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của Đảng ta, bắt kịp xu thế của thời đại, phù hợp với thế và lực mới của đất nước.

  Để giúp bạn đọc, đặc biệt là các cán bộ làm công tác đối ngoại có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Học viện Ngoại giao xuất bản cuốn sách Đường lối chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới.

  Cuốn sách là tập hợp các công trình của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực đối ngoại nhằm luận giải nội hàm các chủ trương định hướng quan trọng của đường lối, chính sách đối ngoại thời kỳ đổi mới, đặc biệt là những phát triển mới trong tư duy về dối ngoại của Đảng ta qua những văn kiện của Đại hội XI; ngoài ra các tác giả còn đưa ra những cách tiếp cận và phương pháp triển khai mới để đạt được các mục tiêu quốc gia về phát triển, an ninh và nâng cao vị thế đất nước; những chủ trương mới của hoạt động đối ngoại như xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hội nhập quốc tế… trong bối cảnh hiện nay. Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động đối ngoại trên một số lĩnh vực, các tác giả cũng đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

  Các chuyên đề nghiên cứu đã bao quát một cách khá toàn diện những vấn đề trọng tâm của công tác đối ngoại. Do vậy, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà ngoại giao, những người làm công tác hoạch định chính sách, và cho tất cả những ai quan tâm đến vấn đề đối ngoại.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Võ Anh Tuấn
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 257.000 đ