Loading...

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho Chương trình Đại học chính trị)

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho Chương trình Đại học chính trị)
Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
Số trang: 331 trang
Giá tiền: 59.000 đ
Xuất bản: Tháng 1-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  là môn học nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về đường lối do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Đối tượng nghiên cứu cơ bản của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  Qua Phần mở đầu và 12 Bài, cuốn giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho Chương trình Đại học chính trị) giúp độc giả nhận thức sâu sắc: đường lối cách mạng Việt Nam là toàn diện và phong phú. Có đường lối chính trị chung, xuyên suốt cả quá trình cách mạng (như độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội), có đường lối cho từng thời kỳ lịch sử (như đường lối cách mạng dân chủ nhân dân, đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, đường lối đổi mới,…). Ngoài ra còn có đường lối cách mạng cho từng lĩnh vực như: công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa nghệ thuật; xây dựng Đảng, đối ngoại…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ