Loading...

Góp phần chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Góp phần chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng
Số trang: 363 trang
Giá tiền: 44.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2012
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là từ khi chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên xô và các nước Đông Âu, đến nay, các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của chúng. “Diễn biến hòa bình” thực sự là một nguy cơ đe dọa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chúng tập trung xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật… Đại hội XI của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, thực hiện các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng thay đổi chế độ chính trị ở nước ta”.

  Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đặc biệt trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, thật sự nguy hiểm. Nếu chưa xoá bỏ được nền tảng tư tưởng của xã hội ta, chưa thủ tiêu được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chúng cũng tạo nên sự mơ hồ, hoài nghi, mất niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào đường lối, quan điểm, sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước, gây nên rối loạn về chính trị, tư tưởng trong xã hội.

  Đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng thực hiện chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, hòng làm cho quân đội ta biến chất, làm suy yếu sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Điều đó ảnh hưởng và tác động tiêu cực đến sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của nhân dân ta. Trong xã hội còn có những biểu hiện nhận thức chưa đầy đủ, chưa rõ nhiều nội dung liên quan đến sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hoá, trong điều kiện xuất hiện chiến tranh công nghệ cao…, ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức tư tưởng, tình cảm và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và công dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

  Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là một nội dung quan trọng và nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Điều đó góp phần tích cực vào việc bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

  Trên cơ sở đó, cuốn sách Góp phần chống "diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng của PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng tập hợp một số bài viết trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng của tác giả trong những năm gần đây, đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong hoạt động tư tưởng, lý luận và đã được chỉnh sửa, cập nhật thông tin mới.

  Cuốn sách được kết cấu gồm ba phần, từ những vấn đề về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đến các vấn đề về xây dựng quân đội, đặc biệt là xây dựng quân đội về chính trị, các vấn đề về chiến tranh, nhất là vấn đề bản chất, tính chất, mục đích chính trị của chiến tranh trong thời đại ngày nay. Trên cơ sở khẳng định và làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về quân sự, quốc phòng và với những tư liệu sinh động, các bài viết phản bác và vạch rõ tính chất thù địch, phản động và phản khoa học của các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời phê phán những biểu hiện nhận thức không đúng, lệch lạc trên các vấn đề đó.

  Hy vọng đây là cuốn sách tham khảo có giá trị, phục vụ kịp thời cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đặc biệt trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng ở nước ta trong tình hình mới.

  Đào Nga My

                        Ban Sách Đảng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ