Loading...

Một số vấn đề về đấu tranh quốc phòng ở Việt Nam hiện nay

Một số vấn đề về đấu tranh quốc phòng ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Đại tá, TS. Trần Đăng Bộ - Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự (Chủ biên).
Số trang: 236 trang
Giá tiền: 41.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta phải tiến hành đấu tranh quốc phòng bằng mọi hình thức để khẳng định và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Thực tiễn cho thấy, hoạt động đấu tranh quốc phòng đã được tiến hành từ rất sớm, được hình thành từ thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này bắt nguồn từ thực tế nước ta nằm ở vị trí địa lý có ý nghĩa chiến lược quan trọng của khu vực và thế giới, do đó mà chủ quyền lãnh thổ nước ta luôn bị các thế thực ngoại bang xâm lược hoặc đe dọa xâm lược. Do vậy, chủ quyền lãnh thổ luôn là vấn đề đặt ra hết sức cấp bách, vừa phức tạp lại vừa lâu dài.

  Đảng và Nhà nước ta đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động đấu tranh quốc phòng để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, qua thời kỳ miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chiến tranh mở rộng ra miền Bắc, đến khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ đổi mới, đấu tranh quốc phòng diễn ra hàng ngày, trên mọi lĩnh vực, ở các ngành, các cấp và nhận thức về đấu tranh quốc phòng ngày càng rõ ràng, sâu sắc hơn. Tư tưởng và hoạt động đấu tranh quốc phòng đã được thể hiện trực tiếp hoặc gián tiếp trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về quân sự, quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trong điều kiện toàn cầu hóa và bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh, biến động phức tạp, khó lường, đặc biệt, khi sự tùy thuộc lẫn nhau, hội nhập, cạnh tranh và hợp tác giữa các nước ngày càng trở thành phổ biến cùng với sự gia tăng các vấn đề toàn cầu khác như đói nghèo, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, đòi hỏi phải có chính sách ứng phó và phối hợp hành động, thì đấu tranh quốc phòng là hoạt động cơ bản để giải quyết các mối quan hệ nhằm giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

  Nhằm góp phần từng bước làm rõ vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Một số vấn đề đấu tranh quốc phòng ở Việt Nam hiện nay (Sách tham khảo) do Đại tá, TS. Trần Đăng Bộ, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng làm chủ biên.

  Cuốn sách được chia thành 2 phần:

  Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về đấu tranh quốc phòng

  Phần thứ hai: Nhân tố tác động, xu hướng và yêu cầu đấu tranh quốc phòng ở Việt Nam hiện nay

  Nội dung cuốn sách tập trung nêu bật làm rõ những vấn đề chung về đấu tranh quốc phòng và chỉ ra những nhân tố tác động, xu hướng và yêu cầu đối với đấu tranh quốc phòng ở nước ta giai đoạn hiện nay. 

  Đinh Trọng Minh

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Võ Anh Tuấn
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 53.000 đ