Loading...

Nhận diện về “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” và giải pháp đấu tranh ngăn chặn (Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung)

Nhận diện về “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” và giải pháp đấu tranh ngăn chặn (Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung)
Tác giả: Cao Văn Thống (Chủ biên)
Số trang: 280 trang
Giá tiền: 83.000 đ
Xuất bản: Tháng 3-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp 24 bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã công bố trong sách, đăng trên Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân,… về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng và chế độ ta của các thế lực thù địch; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trong sạch, vững mạnh và nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên cùng các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn để cán bộ, đảng viên nắm vững được những quy định cơ bản trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng, làm cơ sở lý luận trong nhận thức và hành động để đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giai đoạn hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Hằng
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Quế Anh, TS. Bùi Tiến Đạt, PGS.TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ