Loading...

Những vấn đề cấp bách trong vận dụng, phát triển lý luận về hình thái kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay

Những vấn đề cấp bách trong vận dụng, phát triển lý luận về hình thái kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • nhung van de cap bachTác giả: PGS, TS. Nguyễn Quốc Phẩm - PGS, TS. Nguyễn Chí Dũng (Đồng chủ biên)

  Số trang: 404

  Giá tiền: 103.000 đồng

  Xuất bản: 9-2015

  Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển trong thời gian tới; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Chính vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu một cách có hệ thống chủ nghĩa Mác - Lênin, khẳng định những nguyên lý có giá trị bền vững cũng như chỉ ra những luận điểm phải bổ sung và phát triển trong điều kiện của nước ta là nhu cầu thiết yếu hiện nay.

  Nội dung cuốn sách tập hợp các nghiên cứu của tập thể các nhà khoa học đề cập nhiều khía cạnh mới trong tiếp cận lý luận mácxít về hình thái kinh tế - xã hội, phản ánh tính cấp bách của việc vận dụng, phát triển sáng tạo quan điểm Mác - Lênin nhằm góp phần hiện thực hóa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  Sách gồm 2 phần:

  Phần I: Lý luận hình thái kinh tế - xã hội - giá trị bền vững và những luận điểm cần bổ sung, phát triển;

  Phần II: Vận dụng, phát triển lý luận về hình thái kinh tế - xã hội vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ