Loading...

Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • phe phan292Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương

  Số trang: 448 trang

  Giá tiền: 126.000đ

  Xuất bản: 12-2015

  Nội dung sách được chia thành hai phần:

  Phần thứ nhất: Phê phán các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

  Phần thứ hai: Phê phán các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Cuốn sách bao gồm 24 bài viết của các học giả, các nhà khoa học, từ lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam với những luận cứ sắc bén sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao
  Giá tiền: 124.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 30.000 đ