Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân và việc vận dụng hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân và việc vận dụng hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • tutuongHCMinhTác giả: PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng

  Số trang: 296 trang

  Giá tiền: 49.000đ

  Tư tưởng về quân đội nhân dân là một nội dung quan trọng trong di sản tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh, được hình thành và phát triển trong quá trình Người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trong tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, góp phần to lớn làm nên thắng lợi của nhân ta trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay, việc nghiên cứu, làm rõ nội dung và những nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân và vận dụng tư tưởng đó trong thực tiễn xây dựng quân đội là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân và việc vận dụng hiện nay.

  Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản, những nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân. Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân được thể hiện trong toàn bộ những nội dung cơ bản của tư tưởng, cũng như trong cách thức và phương pháp thể hiện những vấn đề cơ bản về quân đội nhân dân của Người: Muốn đánh giặc, phải có quân đội; Lập trường của quân đội ta là lập trường của "nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo"; Chính trị trọng hơn quân sự, phải lấy chính trị làm gốc, chính trị "biểu hiện ra trong lúc đánh giặc"; Xây dựng quân đội "văn hay võ giỏi", "vô địch", "bách chiến bách thắng"; Quân đội ta phải tiến lên chính quy và hiện đại hóa; Phải săn sóc đời sống vật chất và tinh thần của binh sĩ. Những nét đặc sắc đó đã phản ánh sấu sắc sự trung thành và vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác -  Lênin về quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và làm cho những nguyên lý đó trở nên dễ hiểu, sống động và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

  Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, cũng như sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình xây dựng quân đội đang và sẽ tiếp tục chịu sự tác động của nhân tố nào? Cuốn sách sẽ phân tích, làm rõ những nhân tố chủ yếu tác động đến vấn đề xây dựng quân đội. Từ việc chịu ảnh hưởng của những nhân tố đó, cuốn sách bàn đến những vấn đề cơ bản của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân vào sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp những người đang công tác trong quân đội, các nhà hoạch định và thực thi đường lối, chính sách có những chủ trương, chính sách, biện pháp góp phần xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, quân đội của dân, do dân và vì dân, thực sự là "quân đội vô địch" như giáo huấn của Hồ Chí Minh nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  B.Thu


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương - Tạp chí Cộng sản
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: X.Y.Z.
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Việt Hùng - Vũ Thị Thanh Tình - Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ