Loading...

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 240 trang
Giá tiền: 56.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng xuất bản, nhằm trang bị, nâng cao kiến thức và trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên thông qua 6 chủ đề:

  1, Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay.

  2, Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.

  3, Về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  4, Về đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới.

  5, Về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  6, Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ