Loading...

Tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đối với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam

Tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đối với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Ngừng
Số trang: 232 trang
Giá tiền: 32.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách của TS. Nguyễn Văn Ngừng là một trong rất nhiều công trình bàn về sự tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề mà cuốn sách đề cập: quốc phòng, an ninh, lại là một vấn đề chưa được quan tâm, nghiên cứu sâu sắc, do tính chất nhạy cảm của nó. Vì thế, thông qua cuốn sách, người đọc sẽ hiểu được những những tiền đề lý luận và thực tiễn của nội dung này. Tinh thần cơ bản của cuốn sách là khẳng định tính đúng đắn của Đảng ta trong kết hợp phát triển kinh tế thị trường, chủ động hội nhập kinh tế với quốc phòng, an ninh: “Trong khi đặt trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta không một chút lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, luôn luôn coi trọng quốc phòng, an ninh, coi đó là hai nhiệm chiến lược gắn bó chặt chẽ”. Thông qua đó, tác giả cuốn sách đã đi phân tích cụ thể, rõ ràng tính tất yếu của việc phát triển kinh tế thị trường và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; những mặt tác động tích cực và tiêu cực của kinh tế quốc tế đối với quốc phòng, an ninh ở nước ta; đồng thời bước đầu đề xuất những giải pháp để tăng cường và đẩy mạnh tiềm lực quốc phòng an ninh trong phát triển kinh tế thị trường.

  Cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Phát triển kinh tế thị trường theo xu hướng mở, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là tất yếu đối với Việt Nam. Chương 2: Quốc phòng và an ninh ở Việt Nam dưới tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Chương 3: Quan điểm và giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế kết hợp với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh ở nước ta. 

  TRANG NGUYỄN

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ