Loading...

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận

 • Xay dung va bao veTác giả: Trung tướng Bế Xuân Trường, Đại tá Nguyễn Bá Dương

  Số trang: 456

  Giá tiền: 62.000đ

     Trên cơ sở phân tích, làm rõ một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cuốn sách tập trung trình bày mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng quân đội; xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước; phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học quân sự và sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

     Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích phục vụ Hội nghị Trung ương 8 khóa XI của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao
  Giá tiền: 124.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 30.000 đ