Loading...

Học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày đăng: 06/12/2019 - 08:12

 Ngày 04/12/2019, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tham dự Hội nghị có: đại diện Lãnh đạo Nhà xuất bản, Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, biên tập viên Nhà xuất bản. PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày nội dung Nghị quyết.

 PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phổ biến nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII 

Hội nghị đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII như: Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 12/10/2019 và Kết luận số 63-KL/TW ngày 10/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Thông báo số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...

Có thể nói, các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, được xây dựng, trình bày hết sức công phu. Trong khuôn khổ Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông đã khái quát ngắn gọn nhưng đầy đủ những nội dung cơ bản của các nghị quyết và dẫn cụ thể từ thực tế đã giúp cho các đồng chí đảng viên, biên tập viên của Nhà xuất bản nắm được một cách hệ thống những nội dung cốt yếu của Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII.

Toàn thể đảng viên, biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham gia buổi học tập Nghị quyết

Hội nghị Học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII lần này là một hoạt động thiết thực của Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhằm tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết; giúp cán bộ, đảng viên, biên tập viên của Nhà xuất bản nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó vận dụng vào thực tế hoạt động của chi bộ, thiết thực phục vụ công tác biên tập - xuất bản sách của Nhà xuất bản, đặc biệt có ý nghĩa đối với quá trình chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả