Loading...

Giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách ở Việt Nam hiện nay

Giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thọ Khang - TS. Bùi Thị Kim Hậu
Số trang: 224 trang
Giá tiền: 70.000 đ
Xuất bản: Tháng 5 - 2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc cơ sở lý luận chung về giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin; nhận thức của đảng ta về giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách từ Đại hội VI đến nay, thực trạng giải quyết qua các thời kỳ; những giải pháp để giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách ở nước ta trong thời gian tới.

  Cuốn sách gồm ba chương:

  Chương 1: Cơ sở lý luận chung về giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội;

  Chương 2: Thực trạng giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách ở Việt Nam hiện nay;

  Chương 3: Quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách ở Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ