Loading...

Tư tưởng chính trị của Môngtexkiơ trong tác phẩm Bàn về tinh thần pháp luật và những vấn đề đặt ra đối với thực tiễn chính trị ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng chính trị của Môngtexkiơ trong tác phẩm Bàn về tinh thần pháp luật và những vấn đề đặt ra đối với thực tiễn chính trị ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Phan Thị Hiên
Số trang: 244 trang
Giá tiền: 51.000 đ
Xuất bản: Tháng 1-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1, tác giả trình bày điều kiện, tiền đề hình thành, phát triển tư tưởng chính trị của Môngtexkiơ và cho thấy vị trí đặc biệt của tác phẩm Bàn về tinh thần pháp luật trong phong trào khai sáng ở Pháp. Chương 2, trình bày nội dung tư tưởng chính trị của Môngtexkiơ trong tác phẩm Bàn về tinh thần pháp luật đó là: quyền tự nhiên của con người, dân chủ và phân quyền, đạo đức chính trị và tinh thần khoan dung trong tư tưởng của Môngtexkiơ. Chương 3, tác giả trình bày ý nghĩa lịch sử và giá trị của tư tưởng chính trị Môngtexkiơ, từ đó cho thấy ảnh hưởng của tư tưởng đó đến quá trình hành thành và phát triển lý luận nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp cận từ tính phổ biến của các nguyên tắc pháp quyền trong tư tưởng chính trị Môngtexkiơ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ