Loading...

Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt - Lào trong quá trình hội nhập quốc tế

Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt - Lào trong quá trình hội nhập quốc tế
Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Số trang: 788 trang
Giá tiền: 240.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm hơn 50 bài viết của các nhà lãnh đạo, quản lý và nhà khoa học,… của Việt Nam và Lào, được chọn lọc từ các bài tham luận tại Hội thảo khoa học “Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt - Lào trong quá trình hội nhập quốc tế” do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Lào đồng tổ chức. Các bài viết của các tác giả về những vấn đề chung của văn hóa và văn hóa truyền thống; về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gìn giữ văn hóa truyền thống và sự giao lưu tiếp thu, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại trong mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào cũng như trong một thế giới toàn cầu và hội nhập mạnh mẽ, đa phương, đa cực hiện nay.

  Nội dung cuốn sách cung cấp thêm cho bạn đọc những vấn đề về quan điểm, đường lối gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đề xuất, gợi mở một số phương hướng nhằm tiếp tục phát triển văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng hội nhập ở cả hai nước Việt Nam - Lào.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ