Loading...

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Ngày đăng: 28/09/2018 - 16:09

Cuốn sách Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) được biên soạn với sự tham gia của tập thể tác giả là những nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, do tác giả TS. Nguyễn Đức Mai làm chủ biên. Các tác giả đã sử dụng văn bản Bộ luật Hình sự được nhất thể hóa từ Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán hiện còn hiệu lực cũng như các điều luật của các luật có liên quan nhằm làm rõ hơn nội dung các quy định trong Bộ luật này.

Sau hơn 15 năm áp dụng Bộ luật Hình sự năm 1999, mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 nhưng Bộ luật Hình sự năm 1999 vẫn bộc lộ rõ nhiều bất cập, nhiều quy định không còn phù hợp với thực tiễn, nhiều vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật hình sự, đồng thời không đáp ứng được các yêu cầu về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp ở nước ta. Nhằm khắc phục những bất cập của Bộ luật này, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. Các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung rất cơ bản, có nhiều nội dung quan trọng và hoàn toàn mới so với Bộ luật Hình sự năm 2009, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình soạn thảo và thông qua, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bộc lộ khá nhiều sai sót cả về mặt nội dung lẫn kỹ thuật lập pháp cần được khắc phục trước khi thi hành. Chính vì vậy, Bộ luật Hình sự năm 2015 và các đạo luật liên quan đã bị lùi hiệu lực thi hành. Cho đến ngày 20-6-2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 gồm 426 điều, được bố cục thành 3 phần với 26 chương, có nhiều điểm mới so với Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 với định hướng: xây dựng Bộ luật Hình sự phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước sau Hiến pháp năm 2013; phát huy hơn nữa vai trò của Bộ luật Hình sự với tư cách là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước,…

Cuốn sách Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu nội dung, các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 của độc giả, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, và mọi người dân để đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Qua đó, độc giả cũng thấy rõ hơn chính sách hình sự nghiêm minh, đồng thời mở rộng sự khoan hồng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và mở rộng giao lưu, hợp tác nhiều mặt với các nước của Nhà nước ta.

Thông qua việc nắm bắt nội dung Bộ luật Hình sự và hiểu rõ các nội dung sửa đổi, bổ sung qua từng thời kỳ, tập thể tác giả đã trình bày một cách mạch lạc, khoa học văn bản Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đồng thời phân tích, bình luận, đánh giá dưới góc độ khoa học một cách cô đọng, súc tích nhưng vẫn khái quát được những quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 so với bộ luật cũ. Trên cơ sở bám sát nội dung các chương, các điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, ở từng điều luật cụ thể, các tác giả đã khái quát nội dung, đối chiếu với thực tiễn thi hành pháp luật về khách thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm, mặt chủ thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm và hình phạt cụ thể… làm cho các điều luật được giải thích rõ ràng, dễ hiểu.

Từ đó cho thấy, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển ở mức cao hơn những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta từ năm 1945 đến nay, nhất là của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhìn một cách tổng quát, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 có nhiều nội dung đổi mới, bao quát cả phần những quy định chung lẫn phần các tội phạm cụ thể, các điều khoản thi hành. Trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, về vấn đề tội phạm hình phạt, thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, phòng ngừa, nhiều luật được sửa đổi theo hướng bảo vệ quyền con người.

Với việc sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, bình luận, các tác giả đã một lần nữa khẳng định, Bộ luật Hình sự (hiện hành) đã được sửa đổi, bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn hình sự và điều kiện của Việt Nam. So với Bộ luật Hình sự trước đây, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tư duy lập pháp hình sự, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và tổ chức, bảo vệ và thúc đẩy kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa phát triển đúng hướng, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Bộ luật đã phản ánh được những yêu cầu, đòi hỏi bức thiết của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước và cũng là mong đợi của đông đảo quần chúng nhân dân.

Với giá trị đó, cuốn sách Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) do tác giả TS. Nguyễn Đức Mai làm chủ biên, sẽ là nguồn tài liệu quý cho những ai muốn tìm hiểu và nghiên cứu sâu về Bộ luật hình sự hiện hành.

Bình luận