Loading...

Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới

Ngày đăng: 03/04/2019 - 14:04

Ngày 29/3/2019, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới” do đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản làm Chủ nhiệm. Sau Hội nghị, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu đề án với kết quả đạt loại xuất sắc.

Toàn cảnh Hội nghị đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới”.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản tại Hà Nội, các đồng chí trong Hội đồng nghiệm thu và Ban chủ nhiệm Đề án.

Đề án Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới có tính cấp thiết về cả lý luận và thực tiễn. Cụ thể:

Thứ nhất, qua hơn 73 năm hình thành và phát triển, bên cạnh những thuận lợi, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức.

Thứ hai, trước diễn biến của tình hình mới, việc đổi mới cơ chế, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng văn hóa của Đảng, trong đó có hoạt động xuất bản sách lý luận chính trị pháp luật là một tất yếu khách quan.

Thứ ba, sự chuyển dịch của ngành xuất bản cũng đòi hỏi Nhà xuất bản cần nâng cao năng lực, hiệu quả để đáp ứng các yêu cầu mới từ thực tiễn.

Thứ tư, thực hiện chủ trương của Đảng và các chính sách của Nhà nước về đổi mới bộ máy, cơ cấu lại nguồn nhân lực, tăng cường cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là một trong những đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, có trách nhiệm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở phân tích thực trạng, đánh giá những mặt hạn chế, yếu kém về tổ chức bộ máy, chất lượng hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản, Đề án đã đề xuất các phương án nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao những đóng góp của Đề án.

Hội đồng nghiệm thu nhận định tính cấp thiết của Đề án, việc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nghiên cứu Đề án là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản, góp phần cùng với các nhà xuất bản khác nâng cao hiệu quả truyền thông xuất bản phẩm ở Việt Nam. Đề án có kết cấu, phương pháp nghiên cứu phù hợp. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng góp ý để Đề án hoàn thiện và có giá trị cao hơn.

Kết thúc Hội nghị, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã đánh giá và thống nhất thông qua Đề án Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Kiều Trang

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả