Loading...

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Ngày đăng: 21/03/2019 - 15:03

Sáng 21/3/2019, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII. Tham dự Hội nghị có: Lãnh đạo Nhà xuất bản, Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, biên tập viên làm việc tại Hà Nội. PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp tại Hà Nội từ ngày 02-06/10/2018. Hội nghị tập trung vào các nội dung: Thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, dự báo đến hết năm 2018 và đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; xem xét công tác nhân sự cùng các nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản nhấn mạnh: Các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII được quán triệt hôm nay là rất quan trọng, đề nghị các cán bộ, đảng viên, biên tập viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, nắm vững nội dung Nghị quyết, từ đó, liên hệ với thực tiễn bản thân, thiết thực phục vụ công tác biên tập - xuất bản sách của Nhà xuất bản nói riêng và góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nói chung.

 PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phổ biến nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Viết Thông truyền đạt, phổ biến những nội dung, quan điểm cơ bản cùng những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”.

Có thể nói, các Nghị quyết, Quy định, Kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, được xây dựng, trình bày hết sức công phu. Trong khuôn khổ Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông đã khái quát ngắn gọn nhưng đầy đủ những nội dung cơ bản của các nghị quyết và dẫn chứng những ví dụ rất cụ thể từ thực tế đã giúp cho các đồng chí đảng viên, biên tập viên của Nhà xuất bản nắm được một cách hệ thống những nội dung cốt yếu của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Toàn thể đảng viên, biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham gia buổi học tập Nghị quyết

Đây là một hoạt động thiết thực của Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhằm tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc; góp phần làm tốt công tác tư tưởng, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống; giúp cho đảng viên, biên tập viên Nhà xuất bản học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, giúp các cấp ủy đảng trong Nhà xuất bản xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm định hướng của Đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả