Loading...

Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục”

Ngày đăng: 27/08/2020 - 10:08

Sáng 26/8/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục.

Các đồng chí: GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; ThS. Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm sâu sắc, toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là sự kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Trong hệ thống tư tưởng của Người, vấn đề giáo dục, quản lý giáo dục được đề cập sâu sắc và có giá trị thực tiễn lâu bền. Người đánh giá rất cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước, với nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, là động lực của sự phát triển, đưa nước nhà tiến tới giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Trong Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Người căn dặn, Đảng cần phải chăm lo cho thế hệ trẻ, “đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên””. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo cho công tác giáo dục, xác định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”; thực hiện “nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục”; triển khai “giáo dục cho mọi người”, “cả nước thành một xã hội học tập”,... Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là một trong những định hướng phát triển lớn để hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo sẽ mở ra một diễn đàn cho các nhà nghiên cứu khoa học giáo dục, hoạch định chính sách, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên chia sẻ những quan điểm, tư tưởng và vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh trong giáo dục và quản lý giáo dục.

GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục” đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, cán bộ quản lý, các chuyên gia quản lý giáo dục trong những lĩnh vực khác nhau. Ban Tổ chức nhận được hơn 100 bài tham luận, gửi đến Hội thảo. Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, theo từng vấn đề cụ thể, có sự kế thừa các kết quả nghiên cứu khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, quản lý giáo dục, đồng thời có tiếp cận nhiều nguồn tư liệu mới; và khẳng định những chỉ dẫn về giáo dục của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị định hướng, soi đường cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và công tác quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay. Để góp phần giải quyết những vấn đề bức thiết trong đổi mới giáo dục và đào tạo Việt Nam hiện nay, các tác giả tham luận nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau khi vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục: Trước hết, phải nhận thức đúng vị trí, vai trò, ý nghĩa và nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, có như vậy thì mới thực hiện, vận dụng đúng và có hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Thứ hai, đề cao đổi mới nội dung giáo dục - một phần cốt yếu trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay. Thứ ba, đề cao giải pháp giáo dục toàn diện. Nói đến giáo dục toàn diện là nói đến nhiều mặt gồm cả trí, đức, thể, mỹ, vốn là nội dung giáo dục của nhiều quốc gia, dân tộc từ xưa đến nay. Cần thay đổi quan niệm cũ về lao động trí óc và lao động chân tay vốn ăn sâu vào tâm lý của nhiều tầng lớp nhân dân ta. Trong những mục tiêu giáo dục, đức và tài luôn được xem là nội dung cơ bản.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã nghe một số tham luận và trao đổi, thảo luận những vấn đề xoay quanh chủ đề tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục như: Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà giáo dục vĩ đại của PGS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Giáo dục và quản lý giáo dục trong di sản tư tưởng - đạo đức - phong cách Hồ Chí Minh của GS.TS. Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục và thực tiễn giáo dục Việt Nam hiện nay của TS. Nguyễn Thị Mai Anh, Tạp chí Cộng sản; Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, quản lý giáo dục và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay của PGS.TS. Lê Văn Yên, nguyên Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật;…

GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận tại Hội thảo

Kết luận Hội thảo, GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định, các tham luận và phát biểu tại Hội thảo thể hiện sự nghiên cứu công phu, tâm huyết, có chất lượng, góp phần quan trọng vào thành công của Hội thảo. Bên cạnh đó, đồng chí cũng cho rằng, qua Hội thảo chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, giáo dục là một lĩnh vực tiêu biểu. Tư tưởng sáng tạo và đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc; đặc biệt là đối với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo hiện nay.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả