Loading...

Hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 21/06/2019 - 15:06

Sáng 20/6/2019, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam hiện nay”. 

Các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng các cơ quan Đảng Trung ương; Mai Đức Ngọc, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Bước vào thời kỳ đổi mới, hoạt động báo chí, xuất bản ở Việt Nam có sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp chung của đất nước. Tuy nhiên, lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, báo chí, xuất bản nước ta còn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém. Do đó, cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của báo chí, xuất bản trong tình hình hiện nay.

Hơn 80 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý báo chí, xuất bản được in trong Kỷ yếu hội thảo và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã phân tích, làm rõ những nội dung quan trọng như: cơ sở lý luận, thực trạng, những vấn đề đặt ra đối với vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam hiện nay; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy tối đa vai trò của báo chí xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam trong thời gian tới;...

Kết quả Hội thảo góp phần cung cấp những luận cứ khoa học làm cơ sở để tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hoạt động báo chí, xuất bản để báo chí, xuất bản phát huy tốt hơn nữa vai trò trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

P.V

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả