Loading...

Kiểm soát quyền lực ở nước ta qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Ngày đăng: 09/12/2019 - 09:12

Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào việc kiểm soát quyền lực trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, quyền hạn được giao, nhất là phòng, chống việc lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi, thông qua việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy viên kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cũng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm và bất cập trước yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin và tài liệu tham khảo về vấn đề kiểm soát quyền lực ở nước ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Kiểm soát quyền lực ở nước ta qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng” do đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng làm chủ biên. Với kết cấu 3 chương, cuốn sách góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm soát quyền lực qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phát huy các kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong việc kiểm soát quyền lực.

Kiểm soát quyền lực là việc làm không dễ dàng, nó đòi hỏi một hệ thống đồng bộ các giải pháp, biện pháp liên quan đến cả chất lượng cuộc sống, trình độ dân trí, truyền thống văn hóa, sự phát triển kinh tế… Nhưng trước tiên, công việc này đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của những người đứng đầu, của chính các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong hệ thống chính trị và của mỗi công dân. Chúng ta có thể tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và sự điều hành, quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do nhân dân, vì Nhân dân, những hạn chế, yếu kém trong việc kiểm soát quyền lực sẽ từng bước được khắc phục, tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi sự tha hóa quyền lực, tham nhũng, “lợi ích nhóm”, trong đó công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng thực sự là một trong những công cụ quan trọng và đóng góp tích cực vào việc phòng, chống sự tha hóa quyền lực, tham nhũng, “lợi ích nhóm” ở nước ta.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả